ANTIPOP MENU
ANTIPOP COMMUNITY
Who's Online
17 user(s) are online

Members: 0
Guests: 17

more...
THE END is the BEGINNING
>>> ÓÂÀÃÀ! <<<

ÂÈ ÏÎÒÐÀÏÈËÈ ÍÀ ÀÐÕ²ÂÍÓ ÂÅÐÑ²Þ ÑÀÉÒÓ!

ÒÓÒ ËÈØÅ ²ÑÒÎвß.


ÀÊÒÓÀËÜÍÈÉ ANTIPOP ÇÍÀÕÎÄÈÒÜÑß ÒÓÒ: antipop.ua
Ñîö³î-êóëüòóðíà àêö³ÿ "ß @#$% ÏÎÏÑÓ!"
Ñîöèî-êóëüòóðíàÿ àêöèÿ ß @#$% ÏÎÏÑÓ!

ANTI-NEWS (old ones)
Rammstein. Íîâîñòè. Êîìïëåêñíî Posted by antipop (10.09.2009)
Íîâûé àëüáîì, íàçâàííûé Liebe ist für alle da, âûõîäèò 16-20 îêòÿáðÿ (â çàâèñèìîñòè îò ðûíêà). Ñëàâà áîãó, ýòîãî ãîäà.

Âîò îí, ýòîò øåäåâð ïîñòïðîäàêøíà.


ANTI-ÏÓÁ˲ÊÀÖ²¯
Ö²ÊÀÂÅ
Published by Antipop on 2008/4/16 (7339 reads)


Íåäàâíî ANTIPOP ñòàë òåìîé íîìåðà âñåóêðàèíñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî æóðíàëà "Ñòóäåíò Plus" (¹33, îò 24-30 ìàðòà 2008). Íà îáëîæêå æóðíàëà êðàñóåòñÿ "àíòèïîïà", à âíóòðè - òåìàòè÷åñêèé ðàçâîðîò, ñîäåðæàùèé èíòåðâüþ ñ Zen'îì è ñ Cute dead girl Lenore. Ýòî äàëåêî íå ïåðâàÿ ïîäîáíàÿ ïóáëèêàöèÿ, îäíàêî íà îáëîæêàõ æóðíàëîâ ANTIPOP äî ñåãîäíÿøåãî äíÿ åùå íå ïîÿâëÿëñÿ. Òàê øî ñ ïî÷èíîì íàñ!
  Print article Send article Add a file

Published by Zen on 2008/3/23 (9712 reads)


Ïîëàãàþ, íè ó êîãî íå âûçîâåò âîçðàæåíèÿ ìûñëü î òîì, ÷òî æåíùèíû â Óêðàèíå - ýòî íå òî ÷òî æåíùèíû ãäå-òî "òàì", íàïðèìåð â Çàïàäíîé Åâðîïå èëè Àìåðèêå. Íàøè è êðàñèâåé, è ñåêñóàëüíåé, è äîáðåå, è çàáîòëèâåé, è ìóäðåå, è âàùå! :)

Òàê âîò, ýòî âîâñå íå ñëó÷àéíî! Äåëî â òîì, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ âåêîâ â Çàïàäíîé Åâðîïå ïðîèñõîäèë ìåòîäè÷åñêèé ãåíîöèä æåíùèí. Ïðîöåññ íàçûâàåìûé "Îõîòà íà âåäüì" äëèëñÿ âïëîòü äî 17-ãî âåêà, à ÷èñëî æåðòâ èñ÷èñëÿëîñü äåñÿòêàìè åñëè íå ñîòíÿìè òûñÿ÷!  Óêðàèíå æå, ê ñ÷àñòüþ, ýòî ÿâëåíèå åñëè è èìåëî ìåñòî, òî â íåñîïîñòàâèìî ìåíüøèõ ìàñøòàáàõ...
  Print article Send article Add a file

Published by Zen on 2008/2/14 (3883 reads)
 1985 ãîäó îí èãðàë íà êëàâèøàõ è ïåë â ãðóïïå c ýýý... ýêçîòè÷åñêèì íàçâàíèåì Exotic Birds! :)


ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÈÄÅÎ!

Íó è êòî áû åãî ùàñ çíàë, åñëè á îí â ñåðåäèíå 80-õ ïðîäîëæàë äåëàòü "ñîâðåìåííóþ" (íà òî âðåìÿ) ìóçûêó. Ê ñ÷àñòüþ, äåëàòü ýòîãî îí íå ñòàë è óæå áóêâàëüíî ÷åðåç ïàðó ëåò (1989 ãîä) â ñâîåì íîâîì ïðîåêòå ïîä íàçâàíèåì Nine Inch Nails âûòâîðÿë òàêîå:


ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÈÄÅÎ!
  Print article Send article Add a file

Published by Zen on 2007/12/17 (4726 reads)
Èñòîêè âòîðè÷íîñòè èëè "Ñàìûé âàæíûé â ìèðå 6-ñåêóíäíûé äðàì-ëóï"
ß êîãäà-òî ó êîãî-òî ïðî÷èòàë ñåíòåíöèþ î òîì, ÷òî ñîâðåìåííîå èñêóññòâî - ýòî ñåìïëû, êîëëàæè è ïðî÷èå òåõíîëîãèè âòîðè÷íîñòè... È äåéñòâèòåëüíî, êîãäà ñëóøàåøü âñå ýòè "ñòèëè è íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííîé ìóçûêè", î÷åíü ÷àñòî íå ïîêèäàåò îùóùåíèå íåâêóñíîé ïåðåæîâàíîñòè.

Ñåé÷àñ â ïîðÿäêå âåùåé ñèòóàöèÿ, êîãäà òâîð÷åñòâî êàêîé-íèáóäü îäíîé-åäèíñòâåííîé ãðóïïû (à èíäîãäà äàæå íå âñå òâîð÷åñòâî, à êàêîé-íèáóäü îäèí-åäèíñòâåííûé àëüáîì èëè òðåê) ñòàíîâèòñÿ ðîäîíà÷àëüíèêîì öåëîãî ñòèëÿ ñ äåñÿòêàìè, à èíîãäà è ñîòíÿìè àðòèñòîâ-ïîñëåäîâàòåëåé...

Íî, îêàçûâàåòñÿ, áûâàåò è õóæå! :)
  Print article Send article Add a file

Published by Antipop on 2006/12/19 (8905 reads)


Îòæå, äåÿê³ ìîìåíòè íàøî¿ ïî¿çäêè â Ë. Öå áóëà ìîÿ ïåðøà ñâ³äîìà ïî¿çäêà çà êîðäîí, à òàêîæ ïåðåë³ò íà ë³òàêó. Îñòàíí³é ðàç ìåíå ïåðåâîçèëè òàêèì ÷èíîì, ùå â ãëèáîêîìó äîñâ³äîìîìó ñòàí³).

Google Search

Web antipop.ua
ÂÈÏÀÄÊÎÂÀ ÔÎÒÊÀ
PL & PROPHET BIRTHDAY 150
ANTI-SHIRT
ß @#$% ÏÎÏÑÓ!
Ñîöèî-êóëüòóðíàÿ àêöèÿ ß @#$% ÏÎÏÑÓ!
Îáì³í êíîïêàìè
Ðîçì³ùóéòå êíîïêó
ANTIPOP íà ñâî¿õ ñàéòàõ!

ANTIPOP - óêðàèíñêèé ïîðòàë àëüòåðíàòèâíîé ìóçûêè è êóëüòóðû
Ñëóæáîâèé âõ³ä
Username:

Password:


Lost Password?

Register now!

ANTIPOP - український портал альтернативної музики та субкультури Sweet Sixty Nine - cult electro industrial music band

Copyright © 2004-2010 ANTIPOP® All Rights Reserved.