ANTIPOP MENU
ANTIPOP COMMUNITY
Who's Online
12 user(s) are online (1 user(s) are browsing ANTI-ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ)

Members: 0
Guests: 12

more...
THE END is the BEGINNING
>>> ÓÂÀÃÀ! <<<

ÂÈ ÏÎÒÐÀÏÈËÈ ÍÀ ÀÐÕ²ÂÍÓ ÂÅÐÑ²Þ ÑÀÉÒÓ!

ÒÓÒ ËÈØÅ ²ÑÒÎвß.


ÀÊÒÓÀËÜÍÈÉ ANTIPOP ÇÍÀÕÎÄÈÒÜÑß ÒÓÒ: antipop.ua
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
ANTI-ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ > ÈÍÒÅÐÂÜÞ > Èíòåðâüþ Zen'à äëÿ "Ãàçåòû ïî-êèåâñêè" (¹ 238, 21.10.2006)
Èíòåðâüþ Zen'à äëÿ "Ãàçåòû ïî-êèåâñêè" (¹ 238, 21.10.2006)
Published by Antipop on 2006/10/23 (8982 reads)


â ñóááîòíåì âûïóñêå ïîïóëÿðíîé â ñòîëè÷íîì ðåãèîíå "Ãàçåòû ïî-êèåâñêè" (¹ 238 (738) îò 21.10.2006) íà âîñüìîé ñòðàíèöå ðàçìåùåíî èíòåðâüþ îäíîãî èç îñíîâàòåëåé ANTIPOP-äâèæåíèÿ - Zen'à, â êîòîðîì îí ðàññêàçûâàåò 300-òûñÿ÷íîé àóäèòîðèè èçäàíèÿ î äåÿòåëüíîñòè ïðîåêòà ANTIPOP.

ïî÷èòàéòå! :)

âîò çäåñü, ìîæíî çàãðóçèòü ñêðèíøîò ñòàòüè èç ãàçåòû (îêîëî 440 êèëîáàéò) >>

èíòåðíåò-âåðñèÿ ýòîé ñòàòüè íà ñàéòå "Ãàçåòû ïî-êèåâñêè" íàõîäèòñÿ çäåñü:

http://www.pk.kiev.ua/people/2006/10/21/100045.html
(exclusively for ANTIPOP - antipop.ua)
© 2004-2005 ANTIPOP. All rights reserved.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ANTIPOP - antipop.ua - îáÿçàòåëüíà!

Other articles in this category Published on Hits
Èíòåðâüþ Zen'à äëÿ "Ãàçåòû ïî-êèåâñêè" (¹ 238, 21.10.2006)
2006/10/23
8983
t.A.T.u.: êîðîòêî î ïðîâîêàöèè è ïîñûëàíèè íàõ!
2006/10/12
6387
Ïóòè ýâîëþöèè íåèñïîâåäèìû, èëè ìóòàöèÿ "Ñåðûõ Àíãåëîâ"
2006/9/7
5516
ÒÎË: Íåíîðìàòèâíî, íî îáúåêòèâíî
2006/7/27
5235
Èíòåâüþ ñ ãðóïïîé LOKI / by ANTIPOP
2005/11/15
4020
Èíòåðâüþ ñ ãðóïïîé SWEET SIXTY NINE / by ïîðòàë "Âèä Ñâåðõó"
2005/9/21
4417
Èòíåðâüþ ñ Zen'îì (SWEET SIXTY NINE) / by Alice Van Scott (gothic.net.ua)
2005/1/2
3333
Ìàéê Ïýòòîí (Mike Patton): Âîïðîñû & Îòâåòû
2004/10/19
4804
Ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ ñ Äàëàé-Ëàìîé Òèáåòà / by Primus
2004/9/29
4096
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.
Google Search

Web antipop.ua
ÂÈÏÀÄÊÎÂÀ ÔÎÒÊÀ
GOTHIC METAL PARTY 92
ANTI-SHIRT
ß @#$% ÏÎÏÑÓ!
Ñîöèî-êóëüòóðíàÿ àêöèÿ ß @#$% ÏÎÏÑÓ!
Îáì³í êíîïêàìè
Ðîçì³ùóéòå êíîïêó
ANTIPOP íà ñâî¿õ ñàéòàõ!

ANTIPOP - óêðàèíñêèé ïîðòàë àëüòåðíàòèâíîé ìóçûêè è êóëüòóðû
Ñëóæáîâèé âõ³ä
Username:

Password:


Lost Password?

Register now!

ANTIPOP - український портал альтернативної музики та субкультури Sweet Sixty Nine - cult electro industrial music band

Copyright © 2004-2010 ANTIPOP® All Rights Reserved.