ANTIPOP MENU
ANTIPOP COMMUNITY
Who's Online
9 user(s) are online (1 user(s) are browsing ANTI-NEWS)

Members: 0
Guests: 9

more...
THE END is the BEGINNING
>>> ÓÂÀÃÀ! <<<

ÂÈ ÏÎÒÐÀÏÈËÈ ÍÀ ÀÐÕ²ÂÍÓ ÂÅÐÑ²Þ ÑÀÉÒÓ!

ÒÓÒ ËÈØÅ ²ÑÒÎвß.


ÀÊÒÓÀËÜÍÈÉ ANTIPOP ÇÍÀÕÎÄÈÒÜÑß ÒÓÒ: antipop.ua
ANTI-News : Calypso âûïóñòèë êíèãó!
Posted by antipop on 04.08.2009 (3695 reads)
ANTI-NewsÈçäàòåëüñòâî "Þæíàÿ Èíèöèàòèâà" ïðåäñòàâëÿåò ñáîðíèê ðàññêàçîâ ìîëîäîãî ïèñàòåëÿ Äåíèñà Áóøëàòîâà àÊà Mr.Bushlat, aka Calypso (äà, äà! ýòî íàø ANTIPOP'îâñêèé þçåð!), ISBN 8217-0015-7. Èëëþñòðèðîâàíî Âëàäèìèðîì Ëåíñêèì, àêà Roota. Ðàññêàçû "Èçâëå÷åíèå Çëà", "Ñìåðòü Èâàíà Ñåìåíîâè÷à", "Øåðøåíü", "Ïèñüìî äðóãó" íàïèñàíû â ñîàâòîðñòâå ñ Àíäðååì Îâ÷àðåíîê àêà iGiggs.
 ðàññêàçàõ Äåíèñà Áóøëàòîâà ðåàëüíîñòü äðîáèòñÿ íà ñîñòàâëÿþùèå, ëþáîé ïîðÿäîê ïðåâðàùàåòñÿ â õàîñ, à ñîòâîðåííîå çëî ñòàíîâèòñÿ äîáðîì è íàîáîðîò. Àâòîð ïðåïàðèðóåò ÷åëîâå÷åñêèå äóøè, îáíàæàÿ îñíîâó-áåçáðåæíûé îêåàí àáñóðäà, â êîòîðîì òîíåò ÷åëîâåê, òåðÿÿ èíäèâèäóàëüíîñòü â óãîäó ñîâðåìåííîìó îáùåñòâó.

Ðàññêàç "Èçâëå÷åíèå Çëà", íàïèñàííûé â ñîàâòîðñòâå ñ òàëàíòëèâûì ïèñàòåëåì Àíäðååì Îâ÷àðåíêî, îøèáî÷íî ïðèïèñûâàåòñÿ ïåðó Èëüè Ìàñîðäîâà è ðàçìåùåí íà ìíîãèõ èíòåðíåò-ðåñóðñàõ ïîä íàçâàíèåì "Ñêîïèùå"

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -


Other articles
10.09.2009 - Rammstein. Íîâîñòè. Êîìïëåêñíî
04.08.2009 - Calypso âûïóñòèë êíèãó!
26.06.2009 - Ìàéêë Äæåêñîí óìåð
20.06.2009 - Íà ³äì³íó ³ä - Âðóáàè̆ñÿ (the mixtape) 2009
20.05.2009 - Marilyn Manson - The High End Of Low (Deluxe Japanese Edition) - 2009

The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.
Google Search

Web antipop.ua
ÂÈÏÀÄÊÎÂÀ ÔÎÒÊÀ
ANTIPOP Party in "112 Music Club" 128
ANTI-SHIRT
ß @#$% ÏÎÏÑÓ!
Ñîöèî-êóëüòóðíàÿ àêöèÿ ß @#$% ÏÎÏÑÓ!
Îáì³í êíîïêàìè
Ðîçì³ùóéòå êíîïêó
ANTIPOP íà ñâî¿õ ñàéòàõ!

ANTIPOP - óêðàèíñêèé ïîðòàë àëüòåðíàòèâíîé ìóçûêè è êóëüòóðû
Ñëóæáîâèé âõ³ä
Username:

Password:


Lost Password?

Register now!

ANTIPOP - український портал альтернативної музики та субкультури Sweet Sixty Nine - cult electro industrial music band

Copyright © 2004-2010 ANTIPOP® All Rights Reserved.