ANTIPOP MENU
ANTIPOP COMMUNITY
Who's Online
15 user(s) are online (2 user(s) are browsing ANTI-ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ)

Members: 0
Guests: 15

more...
THE END is the BEGINNING
>>> ÓÂÀÃÀ! <<<

ÂÈ ÏÎÒÐÀÏÈËÈ ÍÀ ÀÐÕ²ÂÍÓ ÂÅÐÑ²Þ ÑÀÉÒÓ!

ÒÓÒ ËÈØÅ ²ÑÒÎвß.


ÀÊÒÓÀËÜÍÈÉ ANTIPOP ÇÍÀÕÎÄÈÒÜÑß ÒÓÒ: antipop.ua
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
ANTI-ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ > ÑÒÀÒÜÈ > ÝÒÈ ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ. ×àñòü 1. Ìîãèëüíûå ÷åðâè / by Cute dead girl Lenore
ÝÒÈ ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ. ×àñòü 1. Ìîãèëüíûå ÷åðâè / by Cute dead girl Lenore
Published by Antipop on 2004/10/16 (15371 reads)
Âñòóïëåíèå

Âîò ôîòîãðàôèÿ ò.í. «ìó÷íîãî õðóùàêà» èëè Tenebrio molitor (îíè æå Çîîôîáóñû) èç ñåìåéñòâà ÷åðíîòåëîê (íà ñàìîì äåëå ýòî ñîâñåì è íå ÷åðâè, à ïðîñòî ëè÷èíî÷å÷êè). Ýíöèêëîïåäèÿ ïèøåò, ÷òî æèâóò ýòè ëàïî÷êè â ìóêå èëè îòõîäàõ, íî ìû, ïîêîëåíèå âûðîñøåå íà òðèëëåðàõ 80-õ è 90-õ, çíàåì òî÷íî, ÷òî æèâóò îíè â òðóïàõ, â ãàìáóðãåðàõ è â ïðî÷èõ çëà÷íûõ ìåñòàõ. Êðîìå òîãî, îíè âåñüìà íåïëîõî ÷óâñòâóþò ñåáÿ ó ìåíÿ â êâàðòèðå, ïðè÷¸ì âçðîñëûå îñîáè – ÈÌÀÃÎ, òàê ñêàçàòü – ñíîøàþööà ñ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì, ñïîñîáíûì çàäåòü äàæå ïðîäþñåðà íåìåöêîãî øåñòèèêñîâîãî ïîðíî.


Âñòóïëåíèå

Âîò ôîòîãðàôèÿ ò.í. «ìó÷íîãî õðóùàêà» èëè Tenebrio molitor (îíè æå Çîîôîáóñû) èç ñåìåéñòâà ÷åðíîòåëîê (íà ñàìîì äåëå ýòî ñîâñåì è íå ÷åðâè, à ïðîñòî ëè÷èíî÷å÷êè). Ýíöèêëîïåäèÿ ïèøåò, ÷òî æèâóò ýòè ëàïî÷êè â ìóêå èëè îòõîäàõ, íî ìû, ïîêîëåíèå âûðîñøåå íà òðèëëåðàõ 80-õ è 90-õ, çíàåì òî÷íî, ÷òî æèâóò îíè â òðóïàõ, â ãàìáóðãåðàõ è â ïðî÷èõ çëà÷íûõ ìåñòàõ. Êðîìå òîãî, îíè âåñüìà íåïëîõî ÷óâñòâóþò ñåáÿ ó ìåíÿ â êâàðòèðå, ïðè÷¸ì âçðîñëûå îñîáè – ÈÌÀÃÎ, òàê ñêàçàòü – ñíîøàþööà ñ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì, ñïîñîáíûì çàäåòü äàæå ïðîäþñåðà íåìåöêîãî øåñòèèêñîâîãî ïîðíî.

tenebrio molitor Ïîñëå ñíîøåíèÿ ÆÓÊÈ, îíè æå ÈÌÀÃÎ, îòêëàäûâàþò ÿéöû â òåõ æå ãàìáóðãåðàõ, â ãëàçàõ òðóïîâ, èëè æå ïðÿìî â ìîçãó – ãäå ïîòåïëåå è ïîñûòíåå áóäåò èõ äåòÿì. Ïîñêîëüêó ó ìåíÿ â êâàðòèðå ñ òðóïàìè ñëîæèëñÿ íàïðÿã, à ãàìáóðãåðû ÿ ïðåçèðàþ, Õðóùàêè âûíóæäåíû îòêëàäûâàòü ÿéöû â ïðîñòûå êóñêè ãíèëîãî äåðåâà, êîòîðîå áûëî ìèëîñåðäíî ìíîé áðîøåíî ê íèì â àêâàðèóì. Çàìå÷ó, ÷òî ñïåðâà ÿ ïî íåäîìûñëèþ êèíóëà èì êðåïêèé äåðåâÿííûé êóñîê äðåâåñèíû, îá êîòîðûé äâà æóêà ïîëîìàëè ñâîè… ýýý… ÿéöîêëàäèëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè è ñêîðîïîñòèæíî ñäîõëè. Òàê ÷òî åñëè ó âàñ äîìà çàâåäóööà Çîîôîáóñû, îíè æå Ìîãèëüíûå Æóêè èç Ôèëüìîâ Óæàñîâ, íå ïîçâîëÿéòå èì ëîìàòü èõ äåòîðîäíûå îðãàíû î ïàðêåò, à ñðàçó æå îáåñïå÷üòå áåäíÿæåê ãíèëîé, ïîåäåííîé êîðîåäàìè, âåòêîé, èëè æå õîòÿ áû òðóïîì.


Ïî÷åìó æå âñ¸-òàêè ñòîèò çàâåñòè ÈÕ?

×èòàòåëü ìîæåò, âåðîÿòíî, çàäàòüñÿ âîïðîñîì: à çà÷åì òåáå, äåâî÷êà, ÄÎÌÀ íóæíû Ìîãèëüíûå ×åðâè è èõ ÈÌÀÃÎ – Ìîãèëüíûå Æóêè? Îòâå÷ó ñðàçó, ýòè ñóùåñòâà íàñòîëüêî ïîëåçíû è ìíîãîôóíêöèîíàëüíû, ÷òî ìåíÿ óäèâëÿåò, ïî÷åìó áîëüøèíñòâî íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ âñ¸ åù¸ îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå áàíàëüíûì Ñàáàêàì è Êîøêàì.

Âî-ïåðâûõ, åñëè âû – ìàíüÿê, è ó âàñ äîìà åñòü õîòÿ áû 10 êã Çîîôîáóñîâ, âû ìîæåòå âå÷åðîì çàïóñòèòü èõ â âàííóþ, à ñâåðõó ïîëîæèòü, ñêàæåì, ðàñ÷ëåí¸ííûé òðóï (ìîæíî íå ðàñ÷ëåí¸ííûé). Ê óòðó îò òðóïà îñòàíåööà òîëüêî Ñêåëåò, òî áèøü ×åðåï è Êîñòè, êîòîðûå âû ìîæåòå âûãîäíî ñáûòü ñòóäåíòàì Ìåäèöèíñêîãî Èíñòèòóòà, à îíè åù¸ âàì ñêàæóò Áîëüøîå ×åëîâå÷åñêîå Ñïàñèáî. Êðîìå òîãî, ïðîöåññ ïîåäàíèÿ òðóïà ÷åðâÿìè âû ìîæåòå ñíÿòü íà âèäåî, à ïîòîì ïðîäàòü êàêîì-ëèáî èçâðàùåíöó, èç òåõ, êòî êëåïàåò ôèëüìû à-ëÿ «Ëèêè Ñìåðòè» èëè «Ìàãíîëèÿ Ò uncensored».

Cute dead girl Lenore and her wormsÂî-âòîðûõ, îíè (×åðâè) î÷åíü ïðèÿòíû íàîùóïü, è äîëãèìè çèìíèìè âå÷åðàìè, ñèäÿ ó êàìèíà â êðåñëå-êà÷àëêå, âû ìîæåòå ãëàäèòü ëþáèìîãî ×åðâÿ è ãëÿäåòü ïðè ýòîì íà îãîíü. Ãîâîðÿò, ýòî î÷åíü ðàññëàáëÿåò è ÷èñòèò ×àêðû, îñîáåííî Íèæíèå.

Â-òðåòüèõ, åñëè âû ðåøèòå çàâåñòè ñåáå Ïàóêà èëè Ñêîðïèîíà, Çîîôîáóñû ïîìîãóò âàì ïðîêîðìèòü ýòèõ òîâàðèùåé, èáî ãîëîäíûå Ïàóê è Ñêîðïèîí ìîãóò âûëåçòè èõ òåððàðèóìà è íàéòè Âàñ.

Â-÷åòâ¸ðòûõ, Îíè ìîãóò ñîñòàâèòü âàì êîìïàíèþ, åñëè âû ðåøèëè ñõîäèòü íà ðûáàëêó.

Â-ïÿòûõ, Õðóùàêè ÿâëÿþòñÿ ïðåêðàñíûì èñòî÷íèêîì ïðîòåèíà è âñÿêèõ ïîëåçíûõ âåùåñòâ. È åñëè âû îùóùàåòå, ÷òî âàñ íàñòèã Àâèòàìèíîç, íåçà÷åì áåæàòü ê âðà÷ó – ïðîñòî, ñêðåïÿ ñåðäöå (âû âåäü ê íèì óæå ïðèâÿçàëèñü, äà?), âîçüìèòå íåñêîëüêî Çîîôîáóñîâ è óïîòðåáèòå èõ. Èòàê, ìû ïîäîáðàëèñü ê ïîñëåäíåé ãëàâå ñòàòüè:


Óïîòðåáëåíèå Çîîôîáóñîâ â ïèùó

Åãî ìîæíî óñëîâíî ïîäåëèòü íà äâà ñïîñîáà:

1) Ñûðîåäñòâî. Ñûðûå ÷åðâè íà âêóñ íàïîìèíàþò íåìíîãî íåäîçðåëóþ ëåùèíó. Ìîæíî ñúåñòü åãî ïðÿìî ñ õîäó, íî ëó÷øå ïðåäâàðèòåëüíî îòêóñèòü åìó ãîëîâó, åñëè íå õîòèòå åù¸ êàêîå-òî âðåìÿ îùóùàòü ñêðåæåòàíèå ëàïîê ïî âàøåìó ïèùåâîäó è ñëûøàòü äóøåðàçäèðàþùåå «ÂÛÏÓÑÒÈÒÅ ÌÅÍß!». Êðîìå òîãî, èíîãäà ïåðåä áåññëàâíîé êîí÷èíîé â âàøåé ïàñòè Çîîôîáóñ ìîæåò âûäåëèòü íåìíîãî îñîáîé æèäêîñòè, êîòîðàÿ íå òîêñè÷íà, îäíàêî èìååò äóðíîé ïðèâêóñ ìûëà, êîòîðûé íàäîëãî îñòà¸ööà ó âàñ âî ðòó è íå ïåðåáèâàåòñÿ íèêàêèì Îðáèòîì, íå ãîâîðÿ óæ î Äèðîëå. Ïîñåìó ðåêîìåíäóþ ïðåäâàðèòåëüíî óñûïèòü Èõ, ïîìåñòèâ â ñòàêàí ñ ïèâîì. Íàïèâøèñü ïèâà, Çîîôîáóñû çàñûïàþò è íå äâèãàþööà, à òàê æå çàáûâàþò âûäåëÿòü òó ñàìóþ Ìûëüíóþ Æèäêîñòü. Ìîæåòå ñìåëî åñòü èõ è çàïèâàòü ïèâîì èç ñòàêàíà.

ÈÌÀÃÎÀ, âîò åù¸: çà ïàðó äíåé ïåðåä óïîòðåáëåíèåì êàíäèäàòîâ íà ñúåäåíèå ñëåäóåò ïåðåñàäèòü â áàíêó ñ ìóêîé. Îñîáåííî ýòî àêòóàëüíî, åñëè âû âñ¸-òàêè ïîäêàðìëèâàåòå Ëþáèìöåâ òðóïèêàìè, ñêàæåì, äîõëûõ ïîïóãàé÷èêîâ (äà, Îíè èõ î÷åíü ëþáÿò!). Íàæðàâøèñü ìóêè, Îíè ïðî÷èñòÿò ñâîè ÷åðâÿ÷üè æèâîòû îò òðóïíîãî ÿäà.

2) Æàðåííîå Ìÿñî: âû ìîæåòå Ïîæàðèòü Çîîôîáóñîâ â ìàñëå ñ ñîëüþ. Òîãäà îíè ïðèÿòíî ðàçíîîáðàçÿò ñòîë âàøèõ çàêóñîê ê ïèâó (ïîñòåïåííî çàìåíÿÿ íàäîåâøèõ êðåâåòîê), à òàê æå ïîðàäóþò âàøèõ äîìî÷àäöåâ, êîòîðûå, êîíå÷íî, áóäóò ñ÷àñòëèâû îòâåäàòü ÷åðâÿ÷èíû. Êàê ãîòîâèòü: óñûïèòü èõ â ïèâå (ñì. ïóíêò 1), ðàçîãðåòü â ìèñêå ìàñëî (ïîäñîëíå÷íîå, ëó÷øå îëèâêîâîå, îíî ïîëåçíåå) äî êèïåíèÿ, ïîñîëèòü Çîîôîáóñîâ, êèíóòü Èõ â ìàñëî, âûíóòü îòòýäîâà è óïîòðåáèòü ñ Ïèâîì.

ACHTUNG! Ñëåäóåò ïîìíèòü Âñåãäà: â Åäó óïîòðåáëÿþòñÿ òîëüêî Ëè÷èíêè! È â ñûðîì, è äàæå â æàðåíîì âèäå íå ñòîèò è ïûòàòüñÿ ñúåñòü Âçðîñëîãî Æóêà, ò.å. ÈÌÀÃÎ. Ýòî íå ñóëèò âàì íè÷åãî õîðîøåãî.

ÏÐÈßÒÍÎÃÎ ÀÏÏÅÒÈÒÀ!

ANTIPOP: àíòèïîïñà âî âñåõ åå ïðîÿâëåíèÿõ
(exclusively for ANTIPOP - antipop.ua)
© 2004-2005 ANTIPOP. All rights reserved.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ANTIPOP - antipop.ua - îáÿçàòåëüíà!

Other articles in this category Published on Hits
ANTIPOP ñòàë òåìîé íîìåðà æóðíàëà "Ñòóäåíò Plus"!
2008/4/16
7184
Sex Hat Keine Macht?
2008/3/23
9499
×òî äåëàë Trent Reznor äî Nine Inch Nails?
2008/2/14
3846
Èñòîêè âòîðè÷íîñòè èëè "Ñàìûé âàæíûé â ìèðå 6-ñåêóíäíûé äðàì-ëóï"
2007/12/17
4668
Ðóáðèêà "ANTIPOP News" â æóðíàëå "5 ÁÀËËÎÂ"
2006/11/23
7424
ANTIPOP - íîâàÿ íàäåæäà óêðàèíñêîãî øîó-áèçíåñà (æóðíàë "Òåõíîëîãèè Øîó")
2006/11/1
5768
Ñòàòüè-àíîíñû îá ANTIPOP Party â êëóáå "112" (æóðíàëû "10 äíåé" è "Àôèøà")
2005/12/5
5016
Äàî ANTIPOP'à / by Zen
2005/8/3
3813
life.sys hack [crash] / by Charles Dexter VVard
2005/3/7
3426
Òåîðèÿ åäèíñòâà ñóòåé / by Prophet
2005/2/19
2651
ANTIPOP MANIFESTO / ANTIPOP MANIFESTO-2
2005/1/9
8474
ËÅÑÁÈßÍÊÈ. Ïàòðèîòè÷åñêîå ýññå. / by Cute dead girl Lenore
2005/1/8
6467
ÎÐÀÍÆÅÂÛÅ ÑÎËÄÀÒÛ ÑÎËÍÖÀ / by Zen
2004/12/1
33516
ÝÒÈ ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ. ×àñòü 1. Ìîãèëüíûå ÷åðâè / by Cute dead girl Lenore
2004/10/16
15372
Îñîáàÿ ãåðìåòè÷åñêàÿ áèáëèÿ, íàïèñàííàÿ ñåìüþ ìóäðåöàìè ñ ãîðû Ñèîí. èëè íåò. / by Jurgen & Co.
2004/10/4
3051
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.
Google Search

Web antipop.ua
ÂÈÏÀÄÊÎÂÀ ÔÎÒÊÀ
IMBECILE GENOCIDE DAY 143
ANTI-SHIRT
ß @#$% ÏÎÏÑÓ!
Ñîöèî-êóëüòóðíàÿ àêöèÿ ß @#$% ÏÎÏÑÓ!
Îáì³í êíîïêàìè
Ðîçì³ùóéòå êíîïêó
ANTIPOP íà ñâî¿õ ñàéòàõ!

ANTIPOP - óêðàèíñêèé ïîðòàë àëüòåðíàòèâíîé ìóçûêè è êóëüòóðû
Ñëóæáîâèé âõ³ä
Username:

Password:


Lost Password?

Register now!

ANTIPOP - український портал альтернативної музики та субкультури Sweet Sixty Nine - cult electro industrial music band

Copyright © 2004-2010 ANTIPOP® All Rights Reserved.