ANTIPOP MENU
ANTIPOP COMMUNITY
Who's Online
18 user(s) are online (1 user(s) are browsing ANTI-ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ)

Members: 0
Guests: 18

more...
THE END is the BEGINNING
>>> ÓÂÀÃÀ! <<<

ÂÈ ÏÎÒÐÀÏÈËÈ ÍÀ ÀÐÕ²ÂÍÓ ÂÅÐÑ²Þ ÑÀÉÒÓ!

ÒÓÒ ËÈØÅ ²ÑÒÎвß.


ÀÊÒÓÀËÜÍÈÉ ANTIPOP ÇÍÀÕÎÄÈÒÜÑß ÒÓÒ: antipop.ua
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
ANTI-ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ > ÑÒÀÒÜÈ > ANTIPOP MANIFESTO / ANTIPOP MANIFESTO-2
ANTIPOP MANIFESTO / ANTIPOP MANIFESTO-2
Published by Zen on 2005/1/9 (8546 reads)
ANTIPOP MANIFESTO

ÂÐÅÌß ÐÀÇÄÅËÅÍÈß ÏÐÎØËÎ! îòäåëüíûå ÷àñòè Âñåëåíñêîé Äóøè ðàçäåëèëèñü, ÷òîáû ïîçíàòü ìèð è ñåáÿ. íî ïîçíàâ ÷àñòíîñòè âî âñåé èõ ïîëíîòå, ìû ïîçíàëè è èõ îãðàíè÷åíèÿ... íèçîéäÿ â ñâîé ñåãìåíò, ìû âèäèì, ÷òî îí óçîê è ìû ïûòàåìñÿ ðàñøèðèòü åãî çà ñ÷åò ñîñåäíèõ ñåãìåíòîâ, ÷òî íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê êîíôëèêòàì, íî íå äàåò æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ...

íî âûõîä åñòü! íàäî ëèøü ïîäíÿòüñÿ íàä îãðàíè÷èâàþùèìè íàñ ñòåðåîòèïàìè è çàáîáîíàìè! áëàãî, ýâîëþöèÿ íå ñòîÈò íà ìåñòå! ïóòü íèñõîæäåíèÿ çàêîí÷åí, íà÷èíàåòñÿ ïóòü âîñõîæäåíèÿ! ìû èäåì îò ÷àñòíîñòåé ê öåëîñòíîìó, îò óçêîãî âîñïðèÿòèÿ ê âîñïðèÿòèþ âñåé êàðòèíû!

êîìó òåïåðü èíòåðåñíî âàðèòüñÿ â òåñíîì è ñûðîì ìèðêå ñâîåé ñóáêóëüòóðêè, äîâîëüñòâîâàòüñÿ ïîñðåäñòâåííûì òâîð÷åñòâîì ñêóøíûõ, íî çàòî "èäåéíî-ïðàâèëüíûõ" ("òðó") ïîäðàæàòåëåé, òâîðÿùèõ èñêëþ÷èòåëüíî â ðàìêàõ?! ê ÷åìó çàãîíÿòü ñåáÿ â ñòîéëî íåèçâåñòíî êåì ïðèäóìàííûõ ÷àñòè÷íûõ êîíöåïöèé? çà÷åì æèòü ïî áåçãðàìîòíî íàïèñàííîìó FAQ'ó? äëÿ ÷åãî ñîçäàâàòü ñåáå çàêîìïëåêñîâàíûõ êóìèðîâ?!

íî èñêóñòâåííîå ñìåøåíèå òîæå íè ê ÷åìó ïóòíîìó íå ïðèâåäåò. ãîòî-èíäóñòðèàëüíî-ñèíòèïîïåðñêî-ðåéâåðñêàÿ êàøà â ãîëîâå è äóøå íå âåäåò ê ïðîñâåòëåíèþ! íî, ïîäíÿâøèñü íàä âñåì ýòèì, âû óâèäåòå, ÷òî æå âû íà ñàìîì äåëå öåíèòå âî âñåì òîì, ÷òî ñëóøàåòå, ñìîòðèòå, ÷èòàåòå...

âû öåíèòå ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÓ. âû öåíèòå ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÎÑÒÜ. ÕÎÐÎØÈÉ ÂÊÓÑ. ÝËÈÒÀÐÍÎÑÒÜ. ÍÅÎÐÄÈÍÀÐÍÎÑÒÜ. âàì íðàâèòñÿ ÊÀ×ÅÒÂÅÍÍÎÑÒÜ. ÃËÓÁÈÍÀ. ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÜ. à òåïåðü ñêàæèòå - êàêàÿ ðàçíèöà, êàêèìè ñðåäñòâàìè ýòî ïåðåäàíî? bps è ïðîöåíò ðåâåðáåðàöèè - îò ëóêàâîãî, åñëè ýòà ìóçûêà íå âñòàâëÿåò!

íàø ïóòü - ýòî ïóòü ÎÒ ÔÎÐÌÛ Ê ÑÓÒÈ!

ãîòèêà, õàðäêîð, ïàíê, èíäàñòðèàë, ìåòàëë, ñèíòèïîï, äàðêâåéâ, ðýéâ, íîéç... è áîãè âåäàþò ÷òî åùå!

ÂÑÅ ÝÒÎ ÑÓÒÜ ÏÀËÜÖÛ! ÑÎÆÌÈÒÅ ÏÀËÜÖÛ ÑÈÈ Â ÊÓËÀÊ È ÂÀÌ ßÂÈÒÑß ÑÓÒÜ, ÈÌß ÊÎÒÎÐÎÉ - ANTIPOP!

àëëèëóéà, áðàòüÿ è ñåñòðû! äà ïðåáóäåò ñ âàìè ñèëà!


Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ïîðòàëå ANTIPOP >>

Îáñóäèòü â ANTI-FORUM'e >>ÑÓÒÜ ÑÒÈËÅÉ
ANTIPOP MANIFESTO-2


âñå ýòè ðàçëè÷íûå àëüòåðíàòèâíûå (è íå î÷åíü) ñóáêóëüòóðû è ìóçûêàëüíûå íàïðàâëåíèÿ íåñóò â ñåáå ïî îòäåëüíîñòè êàêèå-òî âàæíûå àñïåêòû, ñèëüíûå ñòîðîíû, êîòîðûå èì óäàëîñü ñîçäàòü è ïðîðàáîòàòü ýôôåêòèâíåå äðóãèõ. íàïðèìåð:

ÃÎÒÈÊÀ. åå ñèëüíîé ñòîðîíîé ÿâëÿåòñÿ ïðîðàáîòàííîñòü âíåøíåé ýñòåòè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé, èìèäæà, ýïàòàæíîñòè è äð. *âíåøíèõ* ïðîÿâëåíèé. îãðàíè÷åííîñòü â òîì, ÷òî óéäÿ â ãîòèêó "ñ ãîëîâîé" ðèñêóåøü ñòàòü ëèøü "êðàñèâîé êóêëîé" áåç âíóòðåííåãî íàïîëíåíèÿ.

ÒÐÀÍÑ - ýòî èñêóññòâî *ïðàâèëüíî* òàíöåâàòü. òàíåö åñòü äèíàìè÷åñêàÿ ìåäèòàöèÿ, è èìåííî òðàíñîâàÿ êóëüòóðà îñîçíàåò è ïðàêòèêóåò ýòî ëó÷øå âñåõ äðóãèõ. îñòàëüíûå àñïåêòû, ê ñîæàëåíèþ, ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ èãíîðèðóþòñÿ è íå ïðîðàáàòûâàþòñÿ.

ÏÀÍÊ/ÐÎÊ/ÌÅÒÀË/ÕÀÐÄÊÎÐ/ÈÍÄÀÑÒÐÈÀË è ò.ï. - ýòî ýíåðãåòè÷åñêîå íàïîëíåíèå ïðîèçâåäåíèÿ. äðàéâ, ýíåðãåòèêà, ïåðåäà÷à ñèëüíûõ ÷óâñòâ ïîñðåäñòâîì ìóçûêè. îäíàêî, ÷àñòî íàèáîëåå ñèëüíûìè (ëåãêèìè äëÿ ïåðåäà÷è) ÷óâñòâàìè îêàçûâàþòñÿ íåãàòèâíûå ýìîöèè, òàêèå êàê àãðåññèÿ, ñòðàõ, äåïðåññèâíîñòü...

ÔÎËÊ - ñâÿçü ñ çåìëåé, êîðíÿìè, äðåâíèìè òðàäèöèÿìè, íàöèîíàëüíûìè àðõåòèïàìè. âàæíî äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî âîçäåéñòâèÿ íà ñëóøàòåëÿ, îäíàêî ñâÿçàíî ñ íåêîòîðûì îòòîðæåíèåì "äî áîëè çíàêîìîãî".

ÄÆÀÇ - èñêóññòâî èñïîëíåíèÿ, èãðû íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, îòòî÷åííîå äî àâòîìàòèçìà. òâîð÷åñòâî è îðèãèíàëüíîñòü îòõîäÿò íà âòîðîé ïëàí îñòàåòñÿ ëèøü äåéñòâèå, èäåàëüíîå âëàäåíèå èñêóññòâîì èñïîëíåíèÿ. îòñþäà æèâàÿ èìïðîâèçàöèÿ, êàê îñíîâíàÿ âûðàçèòåëüíàÿ ôîðìà.

ÍÎÉÇ - èñêóññòâî âîñïðèÿòèÿ è ñîçäàíèÿ çâóêîâ, êàê òàêîâûõ. íî â ïîëíîì îòðûâå îò ãàðìîíèè è êîìïîçèöèè. îòñþäà è îãðàíè÷åíèÿ.

ÊËÀÑÑÈÊÀ - ýòî, íàïðîòèâ, èñêóññòâî ñîçäàíèÿ èäåàëüíîé ãàðìîíèè çâó÷àíèÿ è êîìïîçèöèè. êîìïîçèòîð - ãëàâíîå äåéñòâóþùåå ëèöî. îí äàæå ìîæåò íå ñëûøàòü ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé (ôåíîìåí ãëóõîãî êîìïîçèòîðà åñòü òîëüêî â êëàññèêå), à ëèøü ïðåäñòàâëÿòü èõ èäåàëüíóþ ãàðìîíèþ è ôèêñèðîâàòü åå íà íîòíîì ñòàíå. îãðàíè÷åííîñòü â òîì, ÷òî èäåàëüíîå èíîãäà ñëèøêîì ïðèòîðíî.

ÏÎÏ - èñêóññòâî ïðåäñòàâëåíèÿ âñåãî ýòîãî â ôîðìå, äîñòóïíîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ/ïîíèìàíèÿ øèðîêèìè ìàññàìè. îäíàêî, íåèçáåæíî ïðîèñõîäÿùåå ïðè ýòîì óïðîùåíèå ÷àñòî íèâåëèðóåò ìíîãèå àñïåêòû. êðàéíåå ïðîÿâëåíèå âûõîëîùåííîãî ïîïà - íèçêîêà÷åñòâåííàÿ, íî ïðè ýòîì î÷åíü ïîïóëÿðíàÿ ïîïñà.

è ò.ï. (çàìåòèì, ÷òî ýòî íå ïîëíîå è ÷åòêîå îïèñàíèå ñòèëåé, à ëèøü ïîïûòêà âû÷ëåíèòü îñíîâíûå èõ "ñèëüíûå" ñòîðîíû, à òàêæå îòìåòèòü èõ îãðàíè÷åíèÿ).

ÂÛÂÎÄ: íåëüçÿ àáñîëþòèçèðîâàòü îòäåëüíûå ôîðìû, èáî îíè íå àáñîëþòíû. êàæäàÿ õîðîøà â ÷åì-òî ñâîåì, íî îãðàíè÷åíà â îñòàëüíûõ àñïåêòàõ. ñôîðìèðîâàííûå è îôîðìëåííûå ñòèëè è ñóáêóëüòóðû ãîäÿòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîæèâàòü ñ èõ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûå ñòîðîíû è ïðîÿâëåíèÿ ñóòè ïî îòäåëüíîñòè. îäíàêî, èçëèøíå óãëóáèâøèñü â îäèí èç àñïåêòîâ ìîæíî î÷åíü ñèëüíî ñåáÿ îãðàíè÷èòü è íå ïîçíàòü ñóòü öåëèêîì.

ðàçëè÷íûå ñòèëè ìóçûêè ñðîäíè ðàçëè÷íûì îáëàñòÿì çíàíèÿ: ðåëèãèè, ôèëîñîôèè, èñêóññòâó, íàóêå, ýçîòåðèêå. êàæäàÿ îáëàñòü ãîäèòñÿ äëÿ ÷åãî-òî îïðåäåëåííîãî (íàïð. ôóíêöèÿ ôèëîñîôèè - â ðàçðàáîòêå ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà, à íàóêà ýôôåêòèâíî èññëåäóåò îáëàñòü ìàòåðèàëüíîãî), íî îñîçíàíèå ñóòè âåùåé ïðîèñõîäèò ëèøü íà ñòûêå âñåõ ïÿòè ôîðì çíàíèÿ, à óãëóáëåíèå â îäíó èç íèõ âåäåò ê çàöèêëåííîñòè è ïîïàäàíèè â çàïàäíþ îãðàíè÷åííîñòè...

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ:

1. íè â êîåì ñëó÷àå íå çàöèêëèâàòüñÿ íà ôîðìàõ. çàöèêëèâàíèå íà îäíîé èç ôîðì â êîíå÷íîì èòîãå âåäåò ê ïîïûòêàì îòðèöàíèÿ âñåõ îñòàëüíûõ, à ýòîò ïîäõîä âñåãäà ïàãóáåí è ÷àñòè÷åí.

2. ïðîæèâàéòå âñå àñïåêòû. äëÿ ýòîãî ïåðèîäè÷åñêè îáðàùàéòåñü ê ðàçíûì ñòèëÿì è ñóáêóëüòóðàì â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷åãî âàøà äóøà â äàííûé ìîìåíò òðåáóåò áîëüøå âñåãî.

3. åñëè õîòèòå ñîçäàâàòü ìóçûêó - ïî âîçìîæíîñòè ñîçäàâàéòå ÷òî-òî âñåîáúåìëþùåå, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ ðàçëè÷íûå (åñëè íå âñå) àñïåêòû. êîíå÷íî, âû ìîæåòå ñîçäàâàòü è ôóíêöèîíàëüíóþ ìóçûêó, íî ýòî óæå ìíîãî ðàç ñäåëàëè äî âàñ òå, êòî ñôîðìèðîâàë âñå ýòè ñòèëè è íàïðàâëåíèÿ. à âåäü ìû ñòðåìèìñÿ ê ÷åìó-òî íîâîìó è áîëüøåìó, íå òàê ëè?

ÂÎÒ ÝÒÎ È ÅÑÒÜ ANTIPOP-ÏÎÄÕÎÄ.Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ïîðòàëå ANTIPOP >>

Îáñóäèòü â ANTI-FORUM'e >>


ANTIPOP: àíòèïîïñà âî âñåõ åå ïðîÿâëåíèÿõ
(exclusively for ANTIPOP - antipop.ua)
© 2004-2005 ANTIPOP. All rights reserved.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ANTIPOP - antipop.ua - îáÿçàòåëüíà!

Other articles in this category Published on Hits
ANTIPOP ñòàë òåìîé íîìåðà æóðíàëà "Ñòóäåíò Plus"!
2008/4/16
7309
Sex Hat Keine Macht?
2008/3/23
9689
×òî äåëàë Trent Reznor äî Nine Inch Nails?
2008/2/14
3874
Èñòîêè âòîðè÷íîñòè èëè "Ñàìûé âàæíûé â ìèðå 6-ñåêóíäíûé äðàì-ëóï"
2007/12/17
4712
Ðóáðèêà "ANTIPOP News" â æóðíàëå "5 ÁÀËËÎÂ"
2006/11/23
7498
ANTIPOP - íîâàÿ íàäåæäà óêðàèíñêîãî øîó-áèçíåñà (æóðíàë "Òåõíîëîãèè Øîó")
2006/11/1
5857
Ñòàòüè-àíîíñû îá ANTIPOP Party â êëóáå "112" (æóðíàëû "10 äíåé" è "Àôèøà")
2005/12/5
5123
Äàî ANTIPOP'à / by Zen
2005/8/3
3881
life.sys hack [crash] / by Charles Dexter VVard
2005/3/7
3469
Òåîðèÿ åäèíñòâà ñóòåé / by Prophet
2005/2/19
2672
ANTIPOP MANIFESTO / ANTIPOP MANIFESTO-2
2005/1/9
8547
ËÅÑÁÈßÍÊÈ. Ïàòðèîòè÷åñêîå ýññå. / by Cute dead girl Lenore
2005/1/8
6503
ÎÐÀÍÆÅÂÛÅ ÑÎËÄÀÒÛ ÑÎËÍÖÀ / by Zen
2004/12/1
33560
ÝÒÈ ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ. ×àñòü 1. Ìîãèëüíûå ÷åðâè / by Cute dead girl Lenore
2004/10/16
20290
Îñîáàÿ ãåðìåòè÷åñêàÿ áèáëèÿ, íàïèñàííàÿ ñåìüþ ìóäðåöàìè ñ ãîðû Ñèîí. èëè íåò. / by Jurgen & Co.
2004/10/4
3083
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.
Google Search

Web antipop.ua
ÂÈÏÀÄÊÎÂÀ ÔÎÒÊÀ
ANTIPOP HOME PARTY 121
ANTI-SHIRT
ß @#$% ÏÎÏÑÓ!
Ñîöèî-êóëüòóðíàÿ àêöèÿ ß @#$% ÏÎÏÑÓ!
Îáì³í êíîïêàìè
Ðîçì³ùóéòå êíîïêó
ANTIPOP íà ñâî¿õ ñàéòàõ!

ANTIPOP - óêðàèíñêèé ïîðòàë àëüòåðíàòèâíîé ìóçûêè è êóëüòóðû
Ñëóæáîâèé âõ³ä
Username:

Password:


Lost Password?

Register now!

ANTIPOP - український портал альтернативної музики та субкультури Sweet Sixty Nine - cult electro industrial music band

Copyright © 2004-2010 ANTIPOP® All Rights Reserved.