ANTIPOP MENU
ANTIPOP COMMUNITY
Who's Online
5 user(s) are online (1 user(s) are browsing ANTI-ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ)

Members: 0
Guests: 5

more...
THE END is the BEGINNING
>>> ÓÂÀÃÀ! <<<

ÂÈ ÏÎÒÐÀÏÈËÈ ÍÀ ÀÐÕ²ÂÍÓ ÂÅÐÑ²Þ ÑÀÉÒÓ!

ÒÓÒ ËÈØÅ ²ÑÒÎвß.


ÀÊÒÓÀËÜÍÈÉ ANTIPOP ÇÍÀÕÎÄÈÒÜÑß ÒÓÒ: antipop.ua
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
ANTI-ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ > ÈÍÒÅÐÂÜÞ > t.A.T.u.: êîðîòêî î ïðîâîêàöèè è ïîñûëàíèè íàõ!
t.A.T.u.: êîðîòêî î ïðîâîêàöèè è ïîñûëàíèè íàõ!
Published by Anonymous on 2006/10/12 (6430 reads)


Ñåãîäíÿ â 15:00 ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ãðóïïû t.A.T.u. Òàòóøêè ïîÿâèëèñü â ñîïðîâîæäåíèè èíòåðíàöèîíàëüíîé êîìàíäû ìóçûêàíòîâ, êîòîðûå ñîçäàþò çâóê ãðóïïû íà æèâûõ âûñòóïëåíèÿõ. Ïîêà îñòàëüíûå æóðíàëèñòû ñîáèðàëèñü ñ ñèëàìè, ïðîçâó÷àë ïåðâûé âîïðîñ. Êîíå÷íî æå, îí ïîñëåäîâàë îò ïîðòàëà ANTIPOP.

- Êàê îòíîñèòåñü ê òîìó, ÷òî ïîðòàë ñ íàçâàíèåì «Antipop» ðàçìåòèë ó ñåáÿ àíîíñ âàøåãî êîíöåðòà?

Þ: Íó, êàê?… ÿ íå çíàþ…

- Õîðîøî, t.A.T.u. ïîçèöèîíèðóåò ñåáÿ êàê ïîï ãðóïïó èëè ðîê ãðóïïó?
Þ: Íó, ñåé÷àñ óæå ìåæäó ïîï è ðîê.  æèâóþ ó íàñ áîëüøå ýëåìåíòîâ ðîêà.
- Òàê ìîæåò ñèíòè-ïîï?
Þ: Íåò, âñå-òàêè íà êîíöåðòå áîëüøå ðîê!

- Þëÿ, âîïðîñ ñî ññûëêîé íà òâîå âûñêàçûâàíèå, ÷òî òû íå ìîæåøü ìíîãî äâèãàòüñÿ ïî ñöåíå, ïîñêîëüêó íàäî ïåòü â æèâóþ. Âñå ìû âèäåëè, êàê òû óìååøü äâèãàòüñÿ â êëèïå «ïðîñòûå äâèæåíèÿ». Èíòåðåñíî, ñêîëüêî ðàç íà ïëîùàäêå êîí÷àë îïåðàòîð?
Þ: Îé, ýòî âîîáùå èíòåðåñíàÿ ñúåìêà áûëà. Ìû ñíèìàëè â îòåëå, è íà ñàìîì äåëå â âàííîé êðîìå ìåíÿ òîëüêî êàìåðà ñòîÿëà. Íå çíàþ, êîí÷àëà îíà èëè íåò… òàì òîëüêî ëàìïî÷êà êðàñíàÿ, òî çàãîðàëàñü, òî ñíîâà ãàñëà.- Íà çàïèñè àëüáîìà «Dangerous and Moving» ïðèíèìàë ó÷àñòèå Ñòèíã. ×åì îí àðãóìåíòèðîâàë ñâîå æåëàíèå?
Þ: Íó, òàì íå òîëüêî Ñòèíã ïðèíèìàë ó÷àñòèå. Åùå Ðîä Ñòåðò, äà ìíîãî êòî åùå. Ýòî íàì íàø ëýéáë ïîäñóåòèë.
Ë: À ïèñàëèñü ìû äàæå â ðàçíûõ ãîðîäàõ. Îí â Íüþ-Éîðêå, à ìû â Ëîñ-Àíäæåëåñå.

- Òàê âû ÷òî åãî äàæå íå âèäåëè â æèâóþ?
Þ: Âèäåëè íà åãî êîíöåðòå.

- Êîãäà âàøè íîâûå ìóçûêàíòû óñëûøàëè âàøó ìóçûêó? È ïî÷åìó ðåøèëè èãðàòü ñ âàìè?
Ë: Îíè åùå ïåðâûé àëüáîì ñëûøàëè.
Ãèòàðèñò Òðîé ÌàêÊàáèí: Äà ìû ïîñëóøàëè è ðåøèëè, ÷òî êëàññíàÿ ìóçû÷êà, íåïëîõî áû òóäà áîëüøå ðîêà äîáàâèòü. À ïîòîì ñòàðàíèÿìè òîãî æå ëåéáëà íàñ «ñêîííåêòèëè» ñ ãðóïïîé Òàòó.

- À íå ñòðàøíî áûëî åõàòü ðàáîòàòü â ñòðàíó, êîòîðóþ âû íèôèãà íå çíàåòå?
Êëàâèøíèê Ñâåí Ìàðòèí: Íåò íàì íàîáîðîò èíòåðåñíî âñå íîâîå. Ëþáèì ïóòåøåñòâèå.- Êàê îáúÿñíèòü âàøó ïîïóëÿðíîñòü â Àçèè è ßïîíèè? (ýòî íå ìîé âîïðîñ, çàäàë êòî-òî èç äðóãèõ æóðíàëèñòîâ).
Ë: Òàì ó íèõ äî ñèõ ïîð õîäÿò â øêîëó â øêîëüíîé ôîðìå. À ìû òî, êàê ðàç øêîëüíèöàìè áûëè - ëåò 14-15. Âîò è ðåøèëè â øêîëüíîé ôîðìå âûñòóïàòü.
Þ: À ó íèõ òàì ê øêîëüíèöàì îêàçàëàñü îñîáàÿ «ëþáîâü». Ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ ïîðíóõà ó íèõ ñ ó÷àñòèåì øêîëüíèö. Âîò òàê âîò è ïîïàëè «â ñòðóþ».

- Âàíþ Øàïîâàëîâà äàâíî âèäåëè?
Þ (äåëàÿ íåäîâîëüíîå ëèöî): Ý-ý-ý… ïîë ãîäà íàçàä.

- ß ñìîòðþ, íå î÷åíü ðàäà áûëà âñòðå÷å?
Þ: Äà íå, âñå íîðìàëüíî. Ýòî òåáå ïîêàçàëîñü. Ïîñëåäíèé ðàç âñòðåòèëà åãî ñëó÷àéíî ïîëãîäà íàçàä â êàôå â Ïèòåðå. Ñåëè, ïîãîâîðèëè. Ìû âñåãäà çäîðîâàåìñÿ è îáùàåìñÿ ïðè âñòðå÷å.

- Ðàíüøå âû áûëè ïðîâîêàöèîííîé ãðóïïîé. È, â îáùåì-òî, ïîíÿòíî áûëî, íà ÷åì ýòî ñòðîèëîñü. À ñåé÷àñ t.A.T.u. ïðîâîêàöèîííàÿ ãðóïïà?
Þ: Ìû ðàñòåì êàê ìóçûêàíòû, ñòàíîâèìñÿ ïðîôåññèîíàëüíåé. Íå ïîâòîðÿòü æå èç àëüáîìà â àëüáîì îäíî è òîæå.  òîì ÷èñëå ôèøêè, íà êîòîðûõ ðàñêðó÷èâàþòñÿ. À ïî ïîâîäó ïðîâîêàöèîííîñòè… ïîñëàòü íà õóé, íó ðàçâå ýòî ïðîâîêàöèÿ?Ýòî êðàòêîå èíòåðâüþ, êîòîðîå ïðèøëîñü âîññòàíàâëèâàòü ïî ïàìÿòè è ñóìàòîøíî çàïèñàííîé ñòåíîãðàôèè ðàçãîâîðà. Êàê íàçëî, ïåðåä âûåçäîì íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ, ó ìåíÿ «çàãíóëñÿ» äèêòîôîí. Ïî ýòîìó çàïîìíèòü ÿ óñïåë òîëüêî îòâåòû íà ñâîè âîïðîñû. Ïîäðîáíîå èíòåðâüþ áóäåò ÷åðåç ïàðó äíåé. Ïðåäîñòàâèòü ñâîé äèêòîôîí íà ïàðó ÷àñîâ äëÿ ðàñøèôðîâêè òåêñòà ìíå ëþáåçíî ñîãëàñèëàñü ìîÿ êîëëåãà èç «Ôàêòîâ» Ëèëèÿ Ìóçûêà. Íî ýòî áóäåò òîëüêî çàâòðà. Òàê ÷òî ñêîðî áóäåò âñå!

Òåêñò: STAR’øîé. Ôîòî: Ãðûöü.
(exclusively for ANTIPOP - antipop.ua)
© 2004-2005 ANTIPOP. All rights reserved.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ANTIPOP - antipop.ua - îáÿçàòåëüíà!

Other articles in this category Published on Hits
Èíòåðâüþ Zen'à äëÿ "Ãàçåòû ïî-êèåâñêè" (¹ 238, 21.10.2006)
2006/10/23
9064
t.A.T.u.: êîðîòêî î ïðîâîêàöèè è ïîñûëàíèè íàõ!
2006/10/12
6431
Ïóòè ýâîëþöèè íåèñïîâåäèìû, èëè ìóòàöèÿ "Ñåðûõ Àíãåëîâ"
2006/9/7
5541
ÒÎË: Íåíîðìàòèâíî, íî îáúåêòèâíî
2006/7/27
5260
Èíòåâüþ ñ ãðóïïîé LOKI / by ANTIPOP
2005/11/15
4061
Èíòåðâüþ ñ ãðóïïîé SWEET SIXTY NINE / by ïîðòàë "Âèä Ñâåðõó"
2005/9/21
4440
Èòíåðâüþ ñ Zen'îì (SWEET SIXTY NINE) / by Alice Van Scott (gothic.net.ua)
2005/1/2
3439
Ìàéê Ïýòòîí (Mike Patton): Âîïðîñû & Îòâåòû
2004/10/19
4844
Ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ ñ Äàëàé-Ëàìîé Òèáåòà / by Primus
2004/9/29
4136
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.
Google Search

Web antipop.ua
ÂÈÏÀÄÊÎÂÀ ÔÎÒÊÀ
MANIAC PARTY II 13
ANTI-SHIRT
ß @#$% ÏÎÏÑÓ!
Ñîöèî-êóëüòóðíàÿ àêöèÿ ß @#$% ÏÎÏÑÓ!
Îáì³í êíîïêàìè
Ðîçì³ùóéòå êíîïêó
ANTIPOP íà ñâî¿õ ñàéòàõ!

ANTIPOP - óêðàèíñêèé ïîðòàë àëüòåðíàòèâíîé ìóçûêè è êóëüòóðû
Ñëóæáîâèé âõ³ä
Username:

Password:


Lost Password?

Register now!

ANTIPOP - український портал альтернативної музики та субкультури Sweet Sixty Nine - cult electro industrial music band

Copyright © 2004-2010 ANTIPOP® All Rights Reserved.